Strona główna Aktualności
Będą zmiany w świadczeniach przedemerytalnych.
 
Z inicjatywy posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego przygotowano propozycje zmian w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych

 

Dotychczasowe zasady łączenia świadczenia przedemerytalnego i przychodów z pracy zarobkowej – stosowane przy zmniejszaniu świadczeń - należy uznać za skomplikowane i nazbyt trudne w praktycznym stosowaniu. Dlatego też proponuje się, aby w przypadku osób pobierających świadczenia przedemerytalne stosować zasady analogiczne do zasad funkcjonujących w systemie emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Oznaczałoby to, że prawo do świadczenia przedemerytalnego ulegałoby zawieszeniu 
lub świadczenia te ulegałoby zmniejszeniu, na zasadach podobnych do zasad określonych
w ustawie o emeryturach i rentach z FUS w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Dla świadczeniobiorców prowadzących pozarolniczą działalność za przychód byłby przyjmowany przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważałoby się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Za przychód ograniczający lub zawieszający prawo doświadczenia byłyby uważane również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego
i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego
na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego
i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.Różnica występowałaby wyłącznie przy określeniu dopuszczalnych granic dochodu. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulegałoby zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 70%  – a nie 130 %, jak w przypadku emerytur i rent – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego..W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 23 % (a nie 70 % – jak
w systemie emerytalno-rentowym) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
, nie wyżej jednak niż 70 % tej kwoty, świadczenie przedemerytalne ulegałoby zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż połowa świadczenia.Oznaczałoby to, że świadczenie przedemerytalne byłoby wypłacane w takim przypadku w kwocie  420,58 zł (aż do 1 marca 2011 r., kiedy zostanie przeprowadzona kolejna waloryzacja).Przyjęcie proponowanych wskaźników dopuszczalnych przychodów na poziomie 23% oznaczałoby w praktyce, że suma dopuszczalnego przychodu i świadczenia pozostawałaby na obecnym dopuszczalnym poziomie 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.Bez zmian pozostaje kwota graniczna przychodu (70%), przekroczenie której skutkuje zawieszeniem prawa do świadczenia. Zmiana sprowadza się więc w zasadzie tylko do dopuszczenia nie tylko rocznego,
 ale i miesięcznego rozliczania prawa do świadczeń. Proponowane rozwiązanie jest także znacznie prostsze i w pełni analogiczne do rozwiązania funkcjonującego w systemie emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co niewątpliwie ułatwi stosowanie tych przepisów w praktyce.Obecnie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych świadczenie i zasiłek przedemerytalny ulegają:zmniejszeniu – jeśli łączna kwota świadczenia i przychodu przekracza miesięcznie dopuszczalną kwotę przychodu (tj. kwotę 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych),
a przychód nie jest jednak wyższy niż graniczna kwota przychodu (tj. kwota 70 % tego wynagrodzenia);zawieszeniu – gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu lub, niezależnie od kwoty uzyskiwanego przychodu, gdy wysokość świadczenia/zasiłku przedemerytalnego jest wyższa od dopuszczalnej kwoty przychodu.Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem świadczenie i zasiłek przedemerytalny będą ulegały:   zmniejszeniu – jeśli kwota przychodu przekroczy miesięcznie dopuszczalną kwotę przychodu – 23%(tj. kwotę stanowiącą określony procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych),
a przychód nie będzie jednak wyższy niż graniczna kwota przychodu (tj. kwota 70 % tego wynagrodzenia);zawieszeniu – gdy kwota przychodu przekroczy graniczną kwotę przychodu (70%). W projekcie zaproponowano także automatyczne przyjmowanie rocznego rozliczenia w celu uniknięcia możliwości nadużywania kumulacji wypłat z wynagrodzeń w ciągu miesiąca lub kilku zamiast w dłuższym okresie czasu - w przypadku, gdy przychód uzyskany w roku rozliczeniowym przekroczył 100% przeciętnego wynagrodzenia.